Osaaminen ja oikea tyyppi ratkaisee

Autan valitsemaan ja perehdyttämään parhaan, työyhteisöön sopivimman työntekijän. Testaan, arvioin ja tunnistan tulevaisuuden osaajasi. Myös rekrytointikoulutus ja -sparraus.

Headhuntingilla eli suorahaulla rekrytoidaan henkilöitä, kun hakuprosessiin ei haluta julkisuutta. Kohderyhmä on erittäin spesifi ja tarkasti määritellyt haettavan henkilön kriteerit.

Suorahakua käytetään tyypillisemmin ylimmän johdon rekrytoinneissa.

Työnantajamielikuva

 • Auttaa houkuttelemaan oikeita hakijoita

 • Heijastaa hakijoiden arvomaailmaa

 • Työnantajamielikuvatutkimukset tärkeitä suunnannäyttäjiä

 • Mielikuva muodostuu ajan kuluessa ja sitä on vaikea muuttaa

 • Nykyiset työntekijät ovat avainasemassa

 

Henkilöstön rekrytointi

 • Yrityksen keskeisin laatutekijä

 • Rekrytoinnin virheistä kärsii sekä työntekijä, organisaatio että asiakkaat

 • Uuden työntekijän hankintaan pitäisi käyttää tarpeeksi aikaa

 • Odotukset ovat korkealla

 • Tilastojen mukaan joka kolmas rekrytointi on virheellinen

Haastattelut (puhelin, web ja F&F)

 • Käytetyin henkilöarvioinnin menetelmä

 • Tärkein tiedonhakumenetelmä

 • Vuorovaikutustilanne

 • Selvitetään hakijan tiedollinen, taidollinen ja asenteellinen valmius tehtävään

 • Hakijat haluavat korostaa parhaita puoliaan, kehitettävätkin pitäisi saada selville

 

Perehdytys

Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat ja ihmiset sekä työnsä ja siihen liittyvät odotukset.

 

Henkilöarviointi

 • Henkilöarviointia tehdään useimmiten rekrytoinnin yhteydessä

 • Apu rekrytoinnissa – osa henkilöarvioinnin kokonaisuutta

 • Tavoitteena löytää hakijoiden joukosta se sopivin

 • Eri testejä: kykytestit, persoonallisuustestit ja projektiivitestit

 • Testeillä mitataan ja arvioidaan mm. päätöksentekokykyä, luovuutta, matemaattisuutta, ilmaisukykyä,  ryhmätyöskentelyvalmiutta tiedostamattomia ongelmia ja sen hetkistä elämäntilannetta.

 • Haetko henkilökohtaisista ominaisuuksissa aloitekykyä, ongelmanratkaisutaitoa, stressinsietokykyä, asiakaspalvelutaitoa tai tiimityötaitoa ?

SHL:n soveltuvuusarvioinnit tukevat rekrytointiprosessia

Käyttämällä rekrytoinnin tukena SHL Group Ltd:n kustantamia kompetenssipohjaisia arviointimenetelmiä ja – työkaluja. SHL:n kehittämät menetelmät mahdollistavat laadukkaan, luotettavan ja tehokkaan soveltuvuusarvioinnin osana rekrytointiprosessia.

Osana soveltuvuuden arviointia kandidaateille voidaan käyttää OPQ- työpersoonallisuus-kyselyä, Verify –kykytestejä ja MQ-motivaatio-kyselyä. Toimeksiantoon soveltuvista testausmenetel-    mistä sovitaan tarkemmin.

 

 

Tiedätkö tämän työntekijän rekrytoinnista ?

 • Saako työnantaja kohdentaa työpaikkailmoituksen vain naispuolisille työnhakijoille?
 • Voiko työn luonne asettaa työntekijälle henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyviä erityisiä vaatimuksia?
 • Pitääkö työntekijää palkattaessa huomioida aikaisemmin irtisanotut työntekijät ja osa-aikaiset työntekijät?
 • Pitääkö osapäivätyötä tekeville työntekijöille tarjota kokopäivätyötä?

Lähtökohtaisesti työnantajalla on oikeus valita tehtävään kuka tahansa haluamansa henkilö. Työntekijää valittaessa on kuitenkin otettava huomioon työsopimuslain ja yhdenvertaisuuslain syrjintäkiellot sekä tasa-arvolain säännökset (yhdenvertaisuuslaki20.1.2004). Lakiin sisältyy vastatoimien kielto sen johdosta että on ryhtynyt toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.

 

Työntekijöitä ei saa asettaa eri asemaan iän, terveydentilan, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautuneisuuden, kielen, uskonnon, mielipiteen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi, ellei menettelylle ole olemassa perusteltua syytä.

Myöskään sukupuoli, raskaus tai esimerkiksi perhevapaiden käyttäminen ei saa johtaa siihen, että työntekijä joutuu muita epäedullisempaan asemaan. Syrjintäkielto soveltuu jo työhönottotilanteeseen. Tilanteita, joissa työnantaja saattaa syyllistyä syrjintään, voivat olla esimerkiksi työntekijän valinta tai valitsematta jättäminen ammattiyhdistystoiminnan tai poliittisen toiminnan, mielipiteiden, uskonnollisen vakaumuksen, tietyn yhdistystoiminnan tai jäsenyyden tai äidinkielen vuoksi.

Syrjintä ja vastatoimien joutuneelle voidaan tuomita maksamaan hyvitystä loukkauksen laadun mukaan enintään 15 000 euroa, lisäksi loukattu voi vaatia vahingosta vahingonkorvauslain (412/1974 ) tai muun lain (9§) mukaista korvausta, hyvityskorvauksesta riippumatta.

TYÖYHTEISÖ

ESIMIES

TYÖNTEKIJÄ